top of page

Centrum pro rodiny s dětmi

Otevírací doba:

Ambulantní forma služby 

Pondělí 12:00 – 15:00 hod (veřejnost)
Úterý    12:00 – 15:00 hod (veřejnost)
Středa  12:00 – 15:00 hod (veřejnost)
Pátek     9:00 – 12:00 hod (vyhrazeno pro objednané)

 

Terénní forma služby

Pondělí  9:00 - 11:30 hod

Úterý     9:00 - 11:30 hod

Středa   9:00 - 11:30 hod

Čtvrtek 17:00 - 19:00 hod

Pátek    14:00 - 18:00 hod

V jiné pracovní dny nebo v jiném časovém intervalu lze po předchozí domluvě.

Komu je služba poskytována:

Poskytujeme:

Formy poskytování služeb:

1) Rodiny s dětmi ve věku do 18 let z Chebu a blízkého okolí nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která by mohla vést k ohrožení zdárného vývoje dítěte.

2) Rodiny s dětmi ve věku do 18 let, jejichž dítě bylo odebráno a rodina usiluje o jeho návrat zpět.

3) Nastávající rodiče kteří byli během svého vývoje zanedbáváni nebo ohroženi, je zde riziko, že nebudou umět o dítě pečovat, nemají pro dítě připravené podmínky odpovídající jeho potřebám, nemají ve svém okolí spolehlivou sociální podporu

 • základní sociální poradenství

 • výchovné, vzdělávací a sociálně aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • sociálně terapeutické činnosti

1) Ambulantní – služba je poskytována v prostorách Centra pro rodiny s dětmi

2) Terénní – služba je poskytována v domácnosti uživatele nebo na jiném místě dle domluvy s uživatelem, patří sem i doprovod uživatele do jiné instituce

sociálně terapeutické činnosti

Naše zásady:

1) Zachovávat lidskou důstojnost

 • pracovník uživatele nehodnotí, neodsuzuje, neponižuje apod.

2) Respektovat individuální potřeby, rozhodnutí a přání uživatele služby 
 • každý uživatel si sám zvolí s čím, jak a kde (v terénu nebo v prostorách organizace)  by chtěl pomoci

 • uživatel může službu kdykoli odmítnout, přerušit, ukončit a následně znovu požádat o její poskytování

3) Být aktivní při poskytování služby uživatelům
 • pracovníci se snaží maximálně využít své profesionální dovednosti a nabízené možnosti pro zlepšení situace uživatele

4) Podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů služby
 • pracovníci situaci za uživatele neřeší, ale podporují jeho schopnosti a dovednosti a motivují ho k tomu, aby danou situaci zvládl sám, a aby jeho jednání vedlo ke zlepšení jeho nepříznivé sociální situace

5) Posilovat sociální začleňování uživatelů do společnosti
 • pracovníci situaci za uživatele neřeší, ale podporují jeho schopnosti a dovednosti a motivují ho k tomu, aby danou situaci zvládl sám, a aby jeho jednání vedlo ke zlepšení jeho nepříznivé sociální situace

5) Posilovat sociální začleňování uživatelů do společnosti
 • pracovníci podporují a motivují uživatele v kontaktu s jinými lidmi a institucemi

Posláním

sociálně aktivizačních služeb Centra pro rodiny s dětmi, jejichž poskytovatelem je Útočiště o.p.s., je usilovat o to, aby dítě mohlo žít ve své rodině a za tímto účelem podporovat rodinu, aby vytvářela podmínky pro jeho zdárný vývoj.“

Co je naším cílem?

Naším cílem je pomoc a podpora uživatele v následujících oblastech:

 1. Základní stabilizace
  a) základní informace, možnost poradit se
  b) zprostředkování materiální pomoci

 2. Vzdělávání
  a) docházka do školy
  b) obstát v plnění školních povinností
  c) dodržování pravidel chování stanovené školou
  d) orientace ve volbě profesní přípravy
  e) příprava na zařazení se na trh práce

 3. Pracovní uplatnění
  a) zařazení se a udržení se na trhu práce

 4. Osobnostní kompetence
  a) zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním
  b) práva a povinnosti v běžném životě

 5. Předcházení rizikovému chování a jeho řešení
  a) rozpoznání rizikového chování směřovaného na osobu
  b) znalost důsledků rizikového chování

 6. Kontakt se společenským prostředím
  a) vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou
  b) vytváření funkčních sociálních vazeb s vrstevníky

 7. Zdraví a bezpečí
  a) základní zdravotní péče
  b) prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života
  c) řešení infekčních onemocnění

 8. Hmotné zabezpečení
  a) hospodaření s finančními prostředky

bottom of page