top of page

Zásady ochrany

osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Útočiště o.p.s.,
IČO: 26393972
Adresa: Dobrovského 78/19, 350 02 Cheb
Naše webová adresa je: http://utocistecheb.cz.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel. Osobní údaje lze rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

 

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

 • jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví),

 • jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme,

 • na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (typicky evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/datu apod.)

 

V ostatních případech údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

 

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

 • Smlouvy o poskytování sociálních služeb

 • Oprávněný zájem správce – plnění smlouvy s klientem, plnění právních povinností vyplývajících z předpisů
  upravujících poskytování sociálních služeb

 • Souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Poučení o Vašich základních právech

 

Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,

 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,

 • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,

 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),

 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě uplatnění práv po Vás můžeme požadovat ověření Vaší identity.

Útočiště o.p.s.

GDPR - Ochrana osobních údajů, Útočiště Cheb
bottom of page