top of page

Nízkoprahový klub pro děti a mládež

Otevírací doba:

Pondělí         13:00 – 17:00 hod
Úterý            13:00 – 17:00 hod
Středa          13:00 – 17:00 hod
Čtvrtek         13:00 – 17:00 hod

Pátek            13:00 - 15:00 hod (dle předchozí domluvy)

Klub je otevřen pro děti ve věku od 6 do 21 let.

Komu je služba poskytována:

Poskytujeme:

Naší cílovou skupinou jsou děti a mládež z Chebu a blízkého okolí ve věku 6 – 21 let, které potřebují pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci, nemají smysluplně vyplněný volný čas a vyrůstají zejména v sociálně znevýhodněném prostředí. 

 • základní sociální poradenství

 • výchovné, vzdělávací a sociálně aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • sociálně terapeutické činnosti

Naše zásady:

1 / Nízkoprahovost

 • snažíme se o maximální možnou dostupnost služby (klub je otevřen převážně od 13 do 17 hod, tedy v době, kdy uživatel není ve škole a může přijít, služba je bezplatná, není nutná registrace, nejsou požadována osobní data, uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby podle potřeby)

 • služby může využít kdokoli, kdo spadá do naší cílové skupiny

 • zařízení je charakterem blízké přirozenému prostředí cílové skupiny

 • pro omezení přístupu uživatele není důvodem pasivita či názorová odlišnost

 • veškerá dokumentace obsahující údaje o uživateli služby je vedena s jeho souhlasem a uživatel je srozuměn s právem do ní nahlížet

 • veškeré služby jsou dobrovolné

2 / Zachovávat lidskou důstojnost
 • pracovník uživatele nehodnotí, neodsuzuje, neponižuje apod.

3 / Respektovat individuální potřeby, rozhodnutí a přání uživatele služby, např.:
 • pracovník nikdy nejedná nad rámec dohody s uživatelem

 • pracovník se uživatele při prvním kontaktu zeptá, zda mu má při oslovování tykat nebo vykat

 • uživatel má právo aktivně ovlivňovat jak náplň činnosti klubu, tak jeho vzhled

 • uživatel  má právo využít i nevyužít nabídky programů (pasivita během otevírací doby klubu není důvodem pro ukončení služby)

 • uživatel má právo si vybrat, s jakým pracovníkem bude mluvit nebo komu se svěří se svým problémem

4 / Být aktivní při poskytování služby uživatelům
 • pracovníci se snaží maximálně využít své profesionální dovednosti a nabízené možnosti pro zlepšení situace uživatele

5 / Podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů služby
 • pracovníci situaci za uživatele neřeší, ale podporují jeho schopnosti a dovednosti a motivují ho k tomu, aby danou situaci zvládl sám, a aby jeho jednání vedlo ke zlepšení jeho nepříznivé sociální situace

6 / Posilovat sociální začleňování uživatelů do společnost
 • pracovníci podporují a motivují uživatele v kontaktu s jinými lidmi a institucemi

Naším posláním

je doprovázet a podporovat děti a mládež, ve věku od 6 do 21 let z Chebu a blízkého okolí, při řešení nepříznivých i každodenních životních situací (např. doma, ve škole, ve vztazích…) a vytvářet bezpečné zázemí pro trávení jejich volného času a tím usilovat o pozitivní změny v jejich životě.“

Co je naším cílem?

Naše cíle – potřeby, které služba řeší

 1. Základní stabilizace
  a) možnost řešit nepříznivou sociální situaci
  b) možnost poradit se/požádat o radu
  c) možnost naplnit volný čas
  d) možnost kontaktu s vrstevníky

 2. Vzdělávání
  a) pravidelná docházka do školy
  b) pravidelná příprava do školy
  c) znalost oblasti možné přípravy na budoucí povolání a posouzení svých schopností a zvládání tohoto studia
  d) získání kvalifikace

 3. Osobnostní kompetence
  a) získání každodenních praktických osobních kompetencí
  b) orientace ve změnách spojených s dospíváním a postojích a požadavcích okolí
  c) získání náhledu na svá osobnostní práva
  d) získání náhledu a své povinnosti v běžném životě
  e) schopnost využívat veřejných služeb

 4. Ochrana práv, bezpečnost a kriminalita
  a) schopnost vyhodnotit a řešit situaci včetně domácího násilí, zneužívání, týrání
  b) schopnost vyhodnotit a získat podporu v případě vlastního trestního jednání
  c) schopnost včas vyhodnotit situaci vlastního sociálně patologického jednání a jeho důsledků, schopnost minimalizovat rizikové chování a jeho důsledky

 5. Kontakt se společenským prostředím
  a) naplňování svého volného času
  b) funkční vztahy s vrstevníky
  c) funkční vztahy s okolím

 6. Rodina a její uspořádání
  a) funkční vztahy s rodinou
  b) doklady v oblasti rodinného práva, zákona o SPOD (výchovné poměry, stanovení výživného, předběžné opatření apod.)

bottom of page